Informacja RODO

Informacja RODO

Niniejszym informujemy, iż:

– Administratorem Państwa danych osobowych lub uzyskanych od Państwa danych osobowych osób fizycznych reprezentujących Państwa firmę lub osób fizycznych wskazanych przez Państwa do kontaktu, takich jak: imię, nazwisko, numer PESEL, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy (dalej: Dane osobowe) jest: UNIMAX S.A. z siedzibą w Kielcach, ul. Okrzei 35,
25-526 Kielce, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000069145, NIP: 959-125-05-19, (dalej: Administrator).

– Dane kontaktowe Administratora w zakresie związanym z danymi osobowymi to: dane.osobowe@unimax.com.pl.

– Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest lub może być :

a) wyrażona przez Państwa zgoda; albo

b) konieczność wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną lub podjęcia na Państwa żądanie działań przed jej zawarciem; albo

c) konieczność wypełnienia przez Administratora obowiązku prawnego; albo

d) realizacja celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora albo przez stronę trzecią.

– Dane osobowe będą lub mogą być przetwarzane w takich celach jak: zawarcie i realizacja łączącej strony umowy, porozumienia albo stosunku prawnego, marketing, dochodzenie i obrona praw oraz roszczeń.

– Podanie Danych osobowych jest dobrowolne, natomiast ich niepodanie uniemożliwia prawidłowe wykonanie umowy lub łączącego nas stosunku prawnego, a także celów dla których osiągnięcia dane te są przetwarzane .

– Przetwarzanie Danych osobowych może zostać powierzone przez Administratora osobom trzecim takim jak dostawcy usług lub produktów, audytorzy, doradcy, podmioty świadczące usługi prawne, usługi ochrony, transportowe, kurierskie, pocztowe.

– Dane Osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO (poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

– Dane Osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji celu, w jakim są przetwarzane. Administrator będzie przechowywał Dane osobowe przez okres wynikający
z przepisów prawa lub przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń i czynów karalnych, liczony od końca roku kalendarzowego, w którym osiągnięty został cel przetwarzania danych.

– W oparciu o Dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji (profilowania).

– Posiadacie Państwo prawo do: dostępu do treści swoich Danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych osobowych.

– Możecie Państwo również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
w sytuacji gdy przetwarzanie Danych osobowych narusza przepisy RODO.