Nowoczesny proces neutralizacji ścieków nowej przydomowej oczyszczalni Roth MicroStar

Informacje

Roth MicroStar jest najmłodszym urządzeniem z rodziny przydomowych oczyszczalni serii MicroStep. Na rynku instalacyjnym odniosły już bowiem sukces inne proponowane modele oczyszczalni firmy Roth, w tym przede wszystkim niezawodna hybryda Micro-Step Twinbloc SBR. Jej nowa siostra, czyli Roth MicroStar, wyróżnia się od poprzedniczki i tym samym od typowego SBRa, dodatkową cechą, tj. stabilizacją osadu ściekowego.

Technologia oczyszczania SSB

Zgodnie z klasyfikacją Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej (DIBt), technologia przydomowej oczyszczalni ścieków Roth MicroStar określana jest jako SSB (sequential stabilizing activated sludge proces = sekwencyjny stabilizujący proces oczyszczania metodą osadu czynnego). Oprócz oczyszczania ścieków, dochodzi w niej również do stabilizacji osadów w procesie napowietrzenia (umożliwia to rurowy napowietrzacz umiejscowiony w obu komorach technologicznych jednocześnie). Osady takie nie wymagają dalszej obróbki.

W perspektywie lat przynosi to niebywałe oszczędności!

Typowy osad ściekowy zawiera 95% wody oraz substancje stałe i rozpuszczone. W wyniku fermentacji osadu, mieszanka tych substancji produkuje nieprzyjemne zapachy. Procesy rozkładu zatrzymuje jednak dopływ tlenu, przez co tworzą się mikroorganizmy i substancje humusopodobne przetworzone z osadu, nie dopuszczając do powstawania przykrego zapachu.

To jest tzw. stabilizacja tlenowa osadu ściekowego i jednocześnie redukcja częstotliwości jego odprowadzania. Usuwanie osadów ściekowych w oczyszczalni Roth MicroStar odbywa się bowiem 3-4 razy rzadziej niż w tradycyjnym reaktorze SBR. Oznacza to w praktyce interwały usuwania osadu co 3-5 lat.

Przeznaczenie oczyszczalni

Zestaw kompaktowej oczyszczalni Roth MicroStar przeznaczony jest do oczyszczania ścieków bytowych max 0,6 m3/d w gospodarstwach domowych. Deklarowana max przepustowość zestawu oczyszczalni Roth MicroStar została określona i przebadana w oparciu o jednostkową ilość ścieków przypadającą na 1 mieszkańca w ilości 150 dm3/d, jako średnia wartość przeciętnych norm zużycia wody dla domów z wodociągiem, wc, łazienką i dostawą ciepłej wody z elektrociepłowni, kotłowni osiedlowej lub blokowej – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie norm zużycia wody, tabela 1.

Tabela 1. Przeciętne normy zużycia wody na jednego mieszkańca w gospodarstwach domowychtabela_roth

*wartości niższe odnoszą się do budynków podłączonych do zbiorników bezodpływowych na terenach nieskanalizowanych, wartości wyższe odnoszą się do budynków podłączonych do sieci kanalizacyjnych.

Przy założeniu jednostkowego zużycia ścieków na 1 mieszkańca w ilości 150 dm3/d, zestaw oczyszczalni Roth MicroStar o deklarowanej max wydajności 0,6 m3/d, może obsłużyć 4 mieszkańców lub więcej, w przypadku założenia mniejszego niż 150 dm3/d jednostkowego zużycia ścieków na 1 mieszkańca.

Charakterystyka procesu oczyszczania

roth_art_fot1

Układ technologiczny oczyszczalni zawiera się w jednym dwukomorowym zbiorniku z polietylenu o pojemności 3000 l. W wydzielonych ścianą komorach zachodzi cykliczne oczyszczanie ścieków metodą osadu czynnego w procesie spiętrzania, jak również separacja osadu, jego stabilizacja i gromadzenie.

roth_art_fot2

Wszystkie procesy oczyszczania realizowane są w ramach regularnego cyklu, programowanego za pomocą urządzenia sterującego. Jeden cykl oczyszczania składa się z następujących faz:

Napowietrzanie: oczyszczanie ścieków (natlenianie aerobowe, nitryfikacja aerobowa i denitryfikacja beztlenowa)

roth_art_fot3

Ścieki z gospodarstwa domowego doprowadzane są grawitacyjnie do osadnika wstępnego (2000 l) – pierwsza komora zbiornika.

Tutaj rozpoczyna się już wstępne biologiczne oczyszczanie ścieków, jak również proces denitryfikacji i zatrzymania grubych zawiesin. Związki organiczne ulegają rozkładowi przy udziale tlenu i dzięki obecności mikroorganizmów zawartych w osadzie czynnym. Napowietrzacz rurowy umieszczony na dnie komory dostarcza znajdujący się w powietrzu tlen niezbędny do rozkładu składników ścieków. Napowietrzanie odbywa się w sposób przerywany, tak aby odpowiednia ilość powietrza została dostarczona przy niewielkim nakładzie energii. W instalacji powstaje atmosfera aerobowa. Napowietrzanie powoduje jednocześnie dobre przemieszanie w obu komorach całej instalacji.

Wstępnie biologicznie oczyszczone ścieki przedostają się grawitacyjnie do drugiej komory zbiornika przez okrągły otwór w ściance dzielącej.

Osadzanie: funkcja oczyszczania wtórnego

W drugiej komorze zbiornika (1000 l) odbywa się dodatkowe biologiczne oczyszczanie ścieków przy udziale tlenu. Ze względu na cykliczne sterowanie faz, komora druga pełni również rolę osadnika wtórnego. Po zakończeniu fazy napowietrzania, osad czynny znajdujący się w komorze, opada na dno. W górnej części komory natomiast powstaje strefa czystej wody.

roth_art_fot4

Odpompowywanie: odprowadzenie oczyszczonej wody

Po zakończeniu fazy sedymentacji, zbędny osad recyrkuluje do pierwszej komory, a oczyszczona woda zostaje wypompowana do odbiornika. Następnie rozpoczyna się kolejny cykl.

roth_art_fot5

Sterowanie procesem technologicznym

roth_art_fot6

Sterowanie odbywa się elektronicznie za pośrednictwem urządzenia Unit MicroStar z wyświetlaczem LCD. W chwili uruchamiania urządzenie jest nastawiane na maksymalną dopuszczalną liczbę mieszkańców i to jest jedyna wymagana czynność konfiguracji. W przypadku krótszych okresów zwiększonej eksploatacji lub dłuższych okresów zmniejszonej eksploatacji, zmiana ustawienia liczby użytkowników nie jest potrzebna.

Błędy w pracy urządzenia zgłaszane są sygnałami optycznymi i dźwiękowymi. Wbudowany odrębnie zasilany moduł alarmowy pozwala sygnalizować optycznie i akustycznie brak napięcia w instalacji oraz archiwizować liczbę przepracowanych godzin z możliwością odczytania w razie potrzeby.

Znak CE

Zestaw oczyszczalni został skontrolo­wany w notyfikowanym laboratorium na zgodność z normą zharmonizowaną EN 12566-3+A2 z oznakowaniem CE w zakresie sprawności oczyszczania, wodoszczelno­ści, stabilności oraz wytrzymałości.

Producent świadczy 15-letni okres gwarancyjny dla zbiornika oczysz­czalni MicroStar oraz 2-letni dla pozostałych urządzeń na wady wynikłe z procesu produkcji.

Justyna Pytkowska
Roth Polska Sp. z o. o.